مشترکین گرامی برای انتقال به سامانه ثبت و پیگیری شکایات خود می توانید از آدرس شکایات 195 استفاده کنید.